• O NÁS
  • HISTÓRIA
  • AKTUALITY
  • DOKUMENTY
  • PROJEKTY
  • AKCIE

Kontakt:

Napíšte nám:

Škola dnes

Základná škola v Štítniku dnes    

     Základná škola sa nachádza v strediskovej obci Štítnik, ktorá je aj zriaďovateľom školy. Okrem Štítničanov, dochádzajú do nej žiaci z okolitých obcí: Roštár, Petrovo, Koceľovce, Markuška, Slavoška, Hanková, Brdárka, Honce, Ochtiná, Gočaltovo, Rozložná a Kunová Teplica. Škola ma veľký školský obvod, dochádzajúcich žiakov je 63% a je centrom základného vzdelania pre široké okolie.    

     Súčasný areál školy bol daný do prevádzky v roku 1966. Tvorí ju šesť pavilónov, v ktorých je umiestnených 15 tried, učebňa fyziky a chémie, dve učebne informatiky, domácich náuk, dielňa, telocvičňa a školská kuchyňa. Školský areál dopĺňa ovocný sad a športové ihrisko. Vyučovací jazyk na škole je slovenský.

     Kapacita školy je dlhoročne využívaná naplno. Ide o plneorganizovanú školu so všetkými ročníkmi a tromi oddeleniami školského klubu detí.

     Každoročne si  vytvárame vlastný Školský vzdelávací program. Prísne  sa snažíme dodržať Štátny vzdelávací program. Pridali sme hodiny na tie predmety, ktoré si vyžadovali schopnosti a záujmy žiakov. Z nových vyučovacích predmetov sme zaviedli regionálnu výchovu, výtvarné spracovanie materiálu. Posilnili sme vyučovanie cudzích jazykov, ale aj pracovné vyučovanie či prácu s počítačom.

     Dôraz sa kladie na zvládnutie učiva základnej školy, prípravu absolventov na štúdium na stredných školách. Hlavným cieľom vzdelávania je vedieť použiť vedomosti v praxi, získavať informácie z rôznych zdrojov. K tomu slúži počítačová trieda s pripojením na internet, ako aj školská knižnica. Z cudzích jazykov sa  v škole vyučuje anglický jazyk, nemecký a ruský jazyk.     

     Vo výchovno-vzdelávacom procese sa venuje pozornosť nielen zvládnutiu predpísaného učiva, ale aj mimoškolskej činnosti. Každoročne v  škole pracuje okolo 25 záujmových krúžkov zameraných na rôzne oblasti – športové, hudobno-pohybový, aranžovanie, novinársky, internetový, krúžok mladých záchranárov, hasičský, matematický, výtvarný a p..

     Výsledky žiakov školy a ich umiestnenie na súťažiach sú primerané zloženiu žiakov. Každoročne narastá počet žiakov v hmotnej núdzi, ale hlavne žiakov z málopodnetného sociálneho prostredia. Čoraz viac pribúda žiakov s vývinovými poruchami učenia, či dokonca s ľahkou mozgovou dysfunkciou. Škola sa snaží zabezpečiť podmienky aj pre vzdelávanie týchto žiakov. Keďže narastá požiadavka ovládania cudzieho jazyka, od prvého ročníka sa vyučuje anglický jazyk.

     V poslednom období sa najviac žiakom darí v rôznych telovýchovných a výtvarných súťažiach, ale aj na olympiádach z jednotlivých predmetov nerobia hanbu sebe ani škole.

DSC03316DSC06109.JPGDSC03302DSC04678.JPG
DSC04674.JPGDSC04718.JPGDSC04714.JPGDSC04715.JPG
DSC04716.JPGDSC02964DSC02965DSC02966
DSC02967DSC02981DSC02982DSC02983
DSC02984DSC02985DSC03300DSC03301
DSC03303DSC03304DSC03305DSC03306
DSC03307DSC03308DSC03314DSC03315
DSC03317DSC03318DSC03319DSC03320
DSC03321DSC03322DSC04549.JPG